1. Toelating en deelname

 1. 1.1. Deze actie staat open voor aanvragers die een nieuw actieproduct kopen bij deelnemende retailers. Deze actie geldt in het bijzonder niet voor aankopen van tweedehands of gerepareerde producten.
 2. 1.2. Per claim is maximaal één actieproduct toegestaan. Per persoon is maximaal één claim toegestaan. Volgende claims van dezelfde aanvrager of voor betaling op het rekeningnummer van een aanvrager die al heeft geclaimd, worden afgewezen.
 3. 1.3. Claims voor geannuleerde aankopen of geretourneerde artikelen zijn niet toegestaan. Microsoft behoudt zich het recht voor om het originele aankoopbewijs op te vragen voordat het een claim verwerkt.
 4. 1.4. Deelnamers aan deze promotie is alleen open voor Individuele, that is particuliere aanvragers welke 18 jaar of ouder zijn en in het bezit van de geldige aankoop zoals beschreven in Paragraaf 4. Deze promotie is niet open voor bedrijven en verkopers.
 5. 1.5. Medewerkers (en hun naaste familieleden) van Microsoft of deelnemende retailers van deze actie komen niet in aanmerking voor deelname.
 6. 1.6. Retailers mogen niet deelnemen in naam van hun klanten.
 7. 1.7. De actie geldt niet voor toeleveranciers (commercieel) of groothandelaren of voorpersonen die hun actieproduct bij een dergelijke leverancier hebben gekocht of bij een andere leverancier die normaal gesproken niet rechtstreeks aan het publiek verkoopt.
 8. 1.8. Deze actie geldt alleen voor individuele aanvragers.

2. Deelnemende retailers

 1. 2.1. Deelnemende retailers zijn fysieke of online retailers die in de winkel of online reclame maken voor de actie. Ze moeten gevestigd zijn in en beschikken over een geldig btw-nummer voor het volgende land: België
 2. 2.2. Online retailers moeten het actieproduct rechtstreeks aan de aanvrager verkopen. De actie geldt niet voor aankopen die niet rechtstreeks door de online deelnemende retailers, maar door een derde worden verkocht. Op de bon moet duidelijk worden vermeld dat het apparaat is verkocht door een deelnemende retailer.
 3. 2.3. Particuliere aankopen via online veilingen en aankopen van gebruikte actieproducten zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

3. Wanneer en hoe moet de vergoeding worden geclaimd?

 1. 3.1. In aanmerking komende aanvragers moeten hun vergoeding online aanvragen met behulp van het claimformulier dat te vinden is op de actiewebsite www.windowscashback.com
 2. 3.2. Claims moeten worden ingediend tussen de aankoopdatum van het actieproduct en 30 juni 2018. Claims die vóór de aankoopdatum van het actieproduct of na 30 juni 2018 zijn ingediend, worden afgewezen.
 3. 3.3. Op het claimformulier moet de volgende informatie worden ingevuld, zodat claims kunnen worden verwerkt:

  • Volledige naam
  • E-mailadres
  • Adres
  • Naam van deelnemende retailer
  • Aankoopdatum
  • Naam actieproduct
  • Geüpload aankoopbewijs (zie artikel 4. voor details)
  • Bankgegevens
 4. 3.4. Nadat de claim door Microsoft is ontvangen, ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging per e-mail en sms (als een mobiel telefoonnummer is verstrekt).
 5. 3.5. Claims worden gecontroleerd op geldigheid om te bepalen of de transactie inderdaad de aanschaf betreft van een actieproduct en of de transactie in overeenstemming is met deze voorwaarden. De aanvrager krijgt binnen vijf (5) werkdagen nadat de claim is ingediend via e-mail bericht over de uitkomst van uw claim.
 6. 3.6. De aanvrager wordt via e-mail op de hoogte gesteld als de claim niet volledig is of als het aankoopbewijs niet voldoet. In de e-mail wordt vermeld dat de claim niet volledig is en niet kan worden verwerkt tot de vereiste informatie is verstrekt. Om de vereiste informatie te verstrekken, moet de aanvrager de claim met de juiste en geldige gegevens updaten binnen vijftien (15) dagen. Anders wordt de claim afgewezen.De datum van de kennisgevingsmail geldt als dag 1. Microsoft behoudt zich het recht voor om onvolledige, gewijzigde, onleesbare of onjuiste claims af te wijzen.
 7. 3.7. Als de claim door Microsoft onleesbaar wordt geacht, worden de redenen voor de fouten in de e-mail genoemd. Soms worden deze e-mails door sommige e-mailproviders als spam gezien. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om af en toe het postvak ongewenste e-mail te controleren op ontvangen berichten.
 8. 3.8. Voor vragen of problemen met het claimformulier kunt u contact opnemen via info@windowscashback.com.

4. Welk aankoopbewijs heeft Microsoft nodig om de vergoeding te kunnen betalen?

 1. 4.1. Een foto van de leesbare, door het systeem gegenereerde aankoopbon, afgedrukt of in e-mailformaat, moet als aankoopbewijs worden geüpload. Op de aankoopbon moeten duidelijk vermeld zijn:

  • de naam van de retailer, btw-nummer en contactgegevens;
  • de productnaam en -specificaties. (De bon moet een door de winkel verstrekt productnummer bevatten dat als actieproduct kan worden gevalideerd);
  • de aankoopdatum, en
  • het totale aankoopbedrag (inclusief btw)
  • Een foto van het verpakkingsetiket moet worden geüpload. De streepjescode moet worden uitgeknipt en naast de verpakking worden gefotografeerd.
 2. 4.2. Geüploade foto's waarop het bovenstaande niet duidelijk zichtbaar is, of die onleesbaar zijn, worden geweigerd.
 3. 4.3. Retailers mogen geen claims indienen in naam van hun klanten.
 4. 4.4. Als een actieproduct wordt gekocht binnen de Actieperiode, maar het Actieproduct na de Actieperiode bij de Aanvrager wordt geleverd, moet een foto van de orderbevestiging en het aankoopbewijs van het actieproduct worden geüpload naar het claimformulier zodra het actieproduct is geleverd, zelfs als dit buiten de actieperiode is. In elk geval blijft de periode binnen welke de claim moet worden ingediend hetzelfde.

5. Wanneer en hoe betaalt Microsoft de vergoeding?

 1. 5.1. Als zij in aanmerking komen, ontvangen aanvragers per e-mail een bevestiging dat hun claim gevalideerd is en betaling van de vergoeding binnen 30 dagen zal plaatsvinden. Als de door de aanvrager verstrekte betalingsinformatie ongeldig of onjuist is, is Microsoft echter niet verplicht de vergoeding te betalen.
 2. 5.2. De vergoeding moet per overschrijving worden overgemaakt naar het op het claimformulier ingevulde rekeningnummer. Per bankrekening kan slechts één claim worden ingediend.
 3. 5.3. Microsoft betaalt eventuele op de vergoeding verschuldigde belastingen, maar houd er rekening mee dat uw bank overschrijfkosten in rekening kan brengen. Deze kunnen worden afgetrokken van het vergoedingsbedrag dat u ontvangt. Microsoft vergoedt deze kosten niet. Alle belastingverplichtingen en aangifteplichten, al naar gelang van toepassing, zijn voor rekening van de aanvrager indien op deze vergoeding een belastbaar voordeel van toepassing is.
 4. 5.4. Microsoft behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze actie met kennisgeving onmiddellijk aan te passen of te annuleren: (a) indien omstandigheden die in redelijkheid buiten de macht van Microsoft vallen, zoals technische problemen, het verwachte verloop van de actie beïnvloeden; (b) indien er valse gegevens worden ingediend door aanvragers; (c) indien het verwachte verloop van de actie wordt beïnvloed door een wetswijziging; of (d) te allen tijde om welke reden dan ook. Microsoft zorgt voor kennisgeving van de bijgewerkte algemene voorwaarden op www.windowscashback.com.

6. Overige voorwaarden

 1. 6.1. Microsoft heeft waar nodig het recht om alle redelijke middelen aan te wenden om zichzelf tegen frauduleuze of ongeldige claims te beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het genereren of vereisen van verdere verificatie met betrekking tot bewijs van aankoop en de identiteit en andere relevante gegevens van een aanvrager. Beslissingen van Microsoft ten aanzien van alle aspecten van de actie zijn definitief en bindend.
 2. 6.2. De aanvrager stemt ermee in dat Microsoft en al zijn respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers,vertegenwoordigers en agenten op geen enkele manier aansprakelijk zijn, en dat zij door de aanvrager schadeloos worden gesteld voor eventuele letsels, verliezen of kosten of schade van welke aard dan ook die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect het gevolg zijn van deelname aan deze actie.
 3. 6.3. Microsoft is niet aansprakelijk jegens de aanvrager voor enige schending van deze voorwaarden veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die redelijkerwijs buiten onze macht valt, waaronder, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen; falen van de systemen of toegang tot het netwerk; of overstromingen, brand, explosie of ongevallen. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige technische fouten, hardware-, software-, server- of websitefouten of andere fouten of schade van ongeacht welke aard voor zover dit de deelnemer verhindert aan de actie deel te nemen of hem/haar hierbij belemmert.
 4. 6.4. Voor deze actie en eventuele claims die voortvloeien uit of die verband houden met deze actie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) geldt het volgende: (a) beheerst door Belgisch recht, indien wettelijk verplicht zijn echter de wetten van het land van vestiging van de aanvrager van toepassing; en (b) onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van België.
 5. 6.5. De actie is nietig indien wettelijk verboden of beperkt. Microsoft behoudt zich het recht voor de actie te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
 6. 6.6. Het bedrijf dat deze actie organiseert, is Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland. Verstuur geen claims voor vergoedingen naar dit adres; deze zullen niet worden beantwoord. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken (geregistreerd of anderszins) zijn eigendom van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. De namen en logo's van bestaande bedrijven en hierin genoemde producten kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.
 7. 6.7. Persoonlijke gegevens uit alle aanvragen wordt uitsluitend verzameld en gebruikt om deze actie te kunnen uitvoeren (hieronder valt ook openbaarmaking aan derden, uitsluitend om de actie te kunnen verwerken en uitvoeren). Alle persoonlijke gegevens die de aanvrager aan Microsoft verstrekt, worden behandeld conform Microsofts privacybeleid dat te vinden is op [http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839].