1. Egnethed og deltagelse

 1. 1.1. Denne kampagne er åben for anmeldere, der køber et nyt (ikke brugt eller renoveret) og ægte omfattet produkt fra enhver forhandler beliggende i Danmark, Grønland, Færøerne. Køb af brugte eller renoverede enheder er specifikt udelukket fra denne kampagne.
 2. 1.2. Der tillades kun én anmeldelse pr. person. Efterfølgende anmeldelser fra samme person eller krav om rabat indbetalt til bankkontoen hos en person, der allerede har benyttet anmeldelsen, afvises. Anmeldelser på annullerede køb eller returnerede varer er ikke tilladt. Microsoft forbeholder sig ret til at anmode om et oprindeligt købsbevis, inden en anmeldelse behandles.
 3. 1.3. Deltagelse i denne kampagne er kun åben for anmeldere på 18 år og derover, som har et gyldigt købsbevis som beskrevet i afsnit 4.
 4. 1.4. Medarbejdere (og deres nærmeste familier) fra Microsoft eller deltagende forhandlere i forbindelse med denne kampagne er ikke berettiget til at indsende en anmeldelse. Forhandlere kan ikke deltage på vegne af deres kunder. Kampagnen er ikke åben for handels- (kommercielle) eller grossistleverandører eller for andre, der har købt deres omfattede produkt fra sådanne leverandører eller andre leverandører, der normalt ikke sælger direkte til offentligheden.

2. Hvornår og hvor er kampagnen gyldig?

 1. 2.1. Kampagnen gælder for alle omfattede produkter, der er købt i Danmark, Grønland, Færøerne mellem kl. 00:00 CET den 4. september 2017 og kl. 23:59 CET den 24. september 2017 (i det følgende kaldet 'kampagneperioden').

3. Hvornår og hvordan skal rabatten opkræves?

 1. 3.1. Egnede anmeldere skal gøre krav på deres bonus online ved hjælp af anmeldelsesformularen, der er tilgængelig på kampagnewebstedet på http://moneyback.microsoft.dk.
 2. 3.2. Anmeldelser skal foretages mellem femten (15) og 45 dage efter købsdatoen for det omfattede produkt. Købsdatoen tæller som dag 1. Krav, der indgives tidligere end 15 dage eller senere end 45 dage efter købet, afvises.
 3. 3.3. Anmeldelsesformularen kræver indsendelse af følgende oplysninger for at muliggøre behandling af anmeldelser:

  • Fulde navn
  • E-mailadresse
  • Købsdato
  • Produktnavn
  • Hardwareenhedens serienummer
  • Navn på forhandleren
  • Uploadet købsbevis (se afsnit 4. for detaljer)
  • Bankoplysninger
 4. 3.4. Når anmeldelsen er modtaget af Microsoft, vil anmelderen modtage en bekræftelseskvittering via e-mail. Anmeldelser bliver screenet for gyldighed for at sikre, at den foretaget transaktion var et ægte køb af et omfattet produkt, og at det var i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Resultatet af anmeldelsen vil blive meddelt anmelderen via e-mail inden for tre (3) arbejdsdage efter indsendelsen.
 5. 3.5. Hvis der modtages et ufuldstændigt krav eller et ugyldigt købsbevis, sendes en e-mail til anmelderen for at oplyse om, at anmeldelsen er blevet afvist. Anmelderen kan indsende anmeldelsen med de korrekte og gyldige detaljer inden udløbsdatoen på 45 dage efter datoen for købet af det omfattede produkt. Microsoft forbeholder sig ret til at afvise ufuldstændige, ændrede, ulæselige eller falske anmeldelser.
 6. 3.6. Ved spørgsmål eller problemer med anmeldelsesformularen bedes du kontakte info@windowscashback.com.

4. Hvilket købsbevis er nødvendigt for at gøre det muligt for Microsoft at udbetale bonussen?

 1. 4.1. En læselig og ideelt systemgenereret kvittering skal fremsendes som bevis for købet. Hvis den er håndskrevet skal den være på passende brevpapir og stemplet. Fra kvitteringen skal det tydeligt fremgå:

  • At produktet er et omfattet produkt, enten ved at inkludere en produktreference, der kan valideres som et omfattet produkt af forhandleren eller ved at angive kvalifikationsspecifikationerne ["Windows Home eller Pro"], ["detachable eller convertible"] og [" Intel-processor "]
  • Købsdato
  • Den endelige købspris (inklusive moms)
  • Forhandlerens eller videreforhandlerens navn eller brevhoved, herunder navn og kontaktoplysninger.
 2. 4.2. Kvitteringer, der ikke klart angiver ovenstående eller som er ulæselige, vil blive afvist.
 3. 4.3. Forhandlere eller videreforhandlere har ikke lov til at indsende anmeldelser på vegne af deres kunder.
 4. 4.4. Derudover kræves et fotografi af mærkaten på den originale kasse, som det omfattede produkt er pakket i. Billedet af kassen skal tydeligt vise følgende oplysninger i forhold til det omfattede produkt:

  • Windows Home eller Pro-operativsystem er installeret
  • En Intel-processor er installeret
  • Mærke og model
 5. 4.5. I tilfælde af at en ordre er placeret i kampagneperioden, men det omfattede produkt leveres efter kampagneperiodens udløb, skal ordrebekræftelsen samt den endelige kvittering for det omfattede produkt uploades til anmeldelsesformularen, når det omfattede produkt er blevet leveret. Under alle omstændigheder begynder den 45-dages periode, inden for hvilken anmeldelsen skal foretages, fra den dato, hvor det omfattede produkt er bestilt.

5. Hvornår og hvordan vil Microsoft udbetale bonus

 1. 5.1. Hvis anmeldelsen godkendes, vil anmelderen modtage bekræftelse via e-mail på, at anmeldelsen er blevet godkendt, og udbetalingen af bonussen vil ske inden for 8 uger. Hvis betalingsoplysningerne fra anmelderen er ugyldige eller ukorrekte, er Microsoft ikke forpligtet til at betale bonussen.
 2. 5.2. Beløbet skal betales ved bankoverførsel til bankkontonummeret, der findes på anmeldelsesformularen. Der er kun mulighed for én anmeldelse pr. bankkonto.
 3. 5.3. Beløbet er inklusive alle skatter og bankoverførselsgebyrer. Hvis denne betaling udgør en skattepligtig ydelse, hæfter modtageren for alle skatteforpligtelser og ansvaret for at erklære den.
 4. 5.4. Microsoft forbeholder sig ret til at ændre eller annullere vilkårene for denne kampagne straks efter varsel: (a) såfremt der er omstændigheder, som ligger uden for Microsofts rimelige kontrol, herunder tekniske problemer, der forhindrer Kampagnen i at blive afviklet som forventet, (b) såfremt deltagerne opgives falske informationer, (c) såfremt en lovændring forhindrer Kampagnen i at blive afviklet som forventet, eller (d) af en hvilken som helst årsag til enhver tid. Sådan meddelelse vil blive givet af Microsoft, der viser de opdaterede vilkår og betingelser for kampagnen påhttp://moneyback.microsoft.dk.

6. Andre vilkår

 1. 6.1. Microsoft har i givet fald ret til at foretage alle sådanne handlinger, som med rimelighed kan forventes for at at beskytte sig mod svigagtige eller ugyldige anmeldelser, herunder uden begrænsning at generere og/eller kræve yderligere verifikation af købsbevis og identitet samt andre relevante oplysninger om en anmelderen. Microsofts beslutninger vedrørende alle aspekter af kampagnen vil være endelige og bindende.
 2. 6.2. Anmelderen accepterer, at Microsoft og alle deres respektive direktionsmedlemmer, direktører, medarbejdere, repræsentanter og agenter ikke hæfter for, og skal holdes skadesløse af anmelderen for eventuelle personskader, tab eller omkostninger eller tingsskader, der helt eller delvis skyldes deltagelse i denne kampagne.
 3. 6.3. Microsoft hæfter ikke drages over for anmelderen for nogen overtrædelse af disse betingelser, som skyldes begivenheder eller forhold uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lockouter eller andre faglige stridigheder, driftsafbrydelser i systemer eller netværksadgang, eller oversvømmelse, brand, eksplosion eller ulykke. Microsoft er ikke ansvarlig for tekniske, hardware-, software-, server-, website- eller andre fejl eller skade af nogen art i et omfang, der forhindrer deltageren i eller på anden måde stiller sig i vejen for den pågældendes deltagelse i kampagnen.
 4. 6.4. Denne kampagne og ethvert krav på grundlag af eller i forbindelse med denne kampagne (herunder ikke-kontraktlige tvister og krav) er: (a) underlagt irsk ret, lovgivningen i anmelderens bopælsland finder imidlertid anvendelse, hvor dette er et krav; og (b) med forbehold af de irske domstoles ikke-eksklusive kompetence.
 5. 6.5. Denne kampagne kan ikke kombineres med andre tilbud. Kampagnen er ugyldig i de områder, hvor den er forbudt eller begrænset ifølge loven. Microsoft forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde tilbuddet til enhver tid.
 6. 6.6. Virksomheden, der tilbyder denne kampagne, er [Microsoft Ireland Operations Ltd, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland]. Undlad at sende rabatanmeldelser til denne adresse, da de ikke vil blive besvaret. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker (registrerede eller ej) tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Navne og logoer på faktiske virksomheder og produkter nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.
 7. 6.7. Personlige oplysninger fra alle anmeldere vil blive indsamlet og brugt til at gennemføre denne kampagne (som omfatter oplysning til tredjeparter med det formål at behandle og gennemføre kampagnen). Alle personlige oplysninger, som anmelderen opgiver til Microsoft, vil blive behandlet i overensstemmelse med Microsofts fortrolighedspolitik, som findes påhttps://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Anmeldelsessporing

Indtast dit anmeldelses-ID for at se din anmeldelses forløb igennem systemet