1. Kvalificering og deltagelse

 1. 1.1. Denne kampagne er åben for fordringshavere, som køber et nyt, kvalificerende produkt fra deltagende detailhandlere. Køb af brugte eller istandsatte enheder er specifikt undtaget fra denne kampagne.
 2. 1.2. Fordringshavere kan maksimalt fremsætte tre (3) fordringer. Efterfølgende fordringer fra den samme fordringshaver eller til betaling til en bankkonto tilhørende en fordringshaver, som allerede har fremsat sin fordring, vil blive afvist.
 3. 1.3. Såfremt fordringen er fremsat af en virksomhed, vil belønningen kun blive udbetalt til virksomhedens bankkonto. Den bliver ikke betalt til en medarbejders bankkonto.
 4. 1.4. Fordringer baseret på annullerede køb eller returnerede varer accepteres ikke. Microsoft forbeholder sig ret til at anmode om det originale købsbevis, før en fordring behandles.
 5. 1.5. Kampagnen gælder for deltagere, der er fyldt 18 år, og som er i besiddelse af et gyldigt købsbevis som beskrevet i afsnit 4.
 6. 1.6. Microsofts medarbejdere (og deres nærmeste familie), eller deltagende detailhandlere tilknyttet denne kampagne, kan ikke deltage i kampagnen.
 7. 1.7. Detailhandlere må ikke indgive en fordring på vegne af deres kunder. Fordringer indsendt fra en kvalificerende forhandlers addresse vil blive afvist. 
 8. 1.8. Denne kampagne er åben for anmeldere, der har købt et omfattet produkt fra en deltagende forhandler, der sælger direkte til slutkunder. Hvis købet er fra en grossistleverandør eller en anden leverandør, der normalt ikke sælger direkte til slutkunder, vil krav under denne kampagne ikke blive refunderet.
 9. 1.9. Denne kampagne er åben for enkeltpersoner og virksomheder.

2. Deltagende detailhandlere

 1. 2.1. Deltagende detailhandlere er fysiske butikker eller online-detailhandlere, som reklamerer for kampagnen i butik eller online. De skal have et gyldigt CVR-nummer og være lokaliseret i Danmark, Norge, Sverige eller Finland.
 2. 2.2. Kun detailhandlere må sælge det kvalificerende produkt direkte til fordringshaveren. Salg, der ikke gennemføres direkte af online deltagende detailhandlere, men gennemføres af tredjepart, er ikke kvalificerende for en fordring. Kvitteringen skal tydeligt angive, at enheden er solgt, og salget gennemført af en deltagende detailhandler.
 3. 2.3. Private salg via onlineauktioner og salg af brugte kvalificerende produkter er udelukket fra at deltage i denne kampagne.
 4. 2.4. Køb fra Amazon og eBay er ikke kvalificerende til denne kampagne.

3. Hvornår og hvordan kan belønningen indløses?

 1. 3.1. Kvalificerede fordringshavere skal indløse deres belønning online via fordringsformularen på kampagnens websted på moneyback.microsoft.dk

  Fordringer skal fremsættes imellem 15 (femten) og 45 (femogfyrre) kalenderdage efter datoen for købet af det kvalificerende produkt. Datoen for købet regnes som dag 1. Fordringer, der indsendes før 15 (femten) dage eller senere end 45 (femogfyrre) dage efter købet, vil blive afvist.

 2. 3.2. Følgende oplysninger skal angives på fordringsformularen for, at fordringen kan behandles:

  • Fordringshaverens fulde navn eller virksomhedsnavn
  • E-mailadresse
  • Privatadresse eller virksomhedens adresse
  • Navn på deltagende detailhandler
  • Datoen for købet
  • Kvalificerende produktnavn
  • Uploadet købsbevis (se detaljer i afsnit 4.)
  • Bankoplysninger
 3. 3.3. Når fordringen er modtaget af Microsoft, modtager fordringshaveren en bekræftelse på modtagelsen via e-mail og sms (hvis mobiltelefonnummer er angivet).
 4. 3.4. Fordringernes gyldighed bliver kontrolleret for at sikre, at handlen var et ægte køb af kvalificerende produkt og i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Fordringshaveren modtager resultatet af fordringens behandling via e-mail inden for 5 (fem) arbejdsdage efter indsendelsen.
 5. 3.5. Såfremt en mangelfuld fordring eller et ugyldigt købsbevis modtages, sendes en meddelelse via e-mail til fordringshaveren for at meddele, at fordringen er mangelfuld og derfor ikke kan behandles, før de nødvendige oplysninger foreligger. For at fremlægge de nødvendige oplysninger, skal fordringshaveren opdatere fordringen med de korrekte og gyldige detaljer inden for 15 (femten) dage. I modsat fald, bliver fordringen afvist. Datoen for e-mailmeddelelsen regnes som dag 1. Microsoft forbeholder sig ret til at afvise mangelfulde, ændrede, ulæselige og falske fordringer.
 6. 3.6. Hvis Microsoft anser fordringen for ikke kvalificerende, bliver årsagerne til afvisningen angivet i e-mailen. Af og til bliver sådanne e-mails rapporteret som spam af nogle e-mailudbydere. Det er fordringshaverens eget ansvar at kontrollere, om meddelelsen er modtaget ved at kontrollere spammappen.
 7. 3.7. Kontakt info@windowscashback.com hvis du har spørgsmål eller oplever problemer med fordringsformularen.

4. Hvilket købsbevis er nødvendigt for, at Microsoft kan udbetale belønningen?

 1. 4.1. Et foto af en læselig, systemgenereret kvittering, i printet eller e-mailformat, skal uploades til fordringen som købsbevis. Kvitteringen skal tydeligt vise: 

  • den deltagende detailhandlers navn, CVR-nummer og kontaktoplysninger
  • det kvalificerende produkts navn og specifikationer. (Det skal inkludere en reference til et kvalificerende produkt leveret af den deltagende detailhandler, som kan godkendes som et kvalificerende produkt)
  • købsdatoen og købspris (inkl. moms)
 2. 4.2. Et foto af hele mærkaten på æsken til det kvalificerende produkt skal uploades til fordringen som købsbevis.

  • Fotografiet af hele æskens mærkat skal tydeligt vise det kvalificerende produktnavnet og alle stregkoder
 3. 4.3. Uploadede fotos, som ikke tydeligt viser ovenstående eller som er ulæselige, vil blive afvist.
 4. 4.4. Detailhandlere må ikke indsende fordringer på vegne af deres kunder.
 5. 4.5. I tilfælde af, at et køb af et kvalificerende produkt foretages inden for kampagneperioden, men det kvalificerende produkt leveres til fordringshaver uden for kampagneperioden, skal et foto af ordrebekræftelsen og et foto af den endelige kvittering af det kvalificerende produkt uploades til fordringsformularen, når det kvalificerende produkt er leveret. Dertil indledes den 15-45 dage periode, inden for hvilken fordringen skal indsendes fra den dato, hvor det kvalificerende produkt bestilles.

5. Hvornår og hvordan betaler Microsoft belønningen

 1. 5.1. Hvis fordringen godkendes, modtager fordringshaveren en bekræftelse via e-mail, og belønningen bliver udbetalt inden for 30 dage. Hvis betalingsoplysningerne fra fordringshaveren er ugyldige eller mangelfulde, er Microsoft ikke forpligtet til at udbetale belønningen.
 2. 5.2. Belønningen betales via bankoverførsel til det kontonummer, der er angivet på fordringsformularen. Der kan højest opkræves tre (3) fordringer pr. bankkonto.
 3. 5.3. (a) Microsoft betaler eventuelle skatter af belønningen; (b) Microsoft udbetaler ikke bank overførselsgebyr, som kan blive fratrukket belønningssum; (c) Hvor denne belønningsbetaling udgør en skattepligtig fordel, har fordringshaveren alene ansvaret for eventuelle skatteforpligtelser og ansvar for, at opgive disse til skattevæsenet.
 4. 5.4. Microsoft forbeholder sig retten til, at ændre eller annullere betingelserne for denne kampagne omgående: (a) hvis omstændigheder uden for Microsofts rimelige kontrol, herunder tekniske problemer, at kampagnen ikke afholdes som forventet, (b) i tilfælde af, at fordringshaveren afgiver fejlagtige oplysninger, (c) hvis en lovændring forhindrer, at kampagnen afholdes som forventet; eller (d) af en hvilken som helst årsag til enhver tid. Microsoft vil vise en meddelelse om de opdaterede vilkår og betingelser for kampagnen på moneyback.microsoft.dk.

6. Andre betingelser

 1. 6.1. Microsoft har ret til, om nødvendigt, at træffe rimelige forholdsregler for at beskytte sig mod falske eller ugyldige fordringer, herunder uden begrænsninger at generere og/eller kræve yderligere kontrol af købsbevis, samt identitet og andre relevante oplysninger om fordringshaveren. Microsofts beslutninger, hvad angår alle aspekter af kampagnen, er endelige og bindende.
 2. 6.2. Fordringshaveren accepterer, at Microsoft, funktionærer, direktører, medarbejdere, repræsentanter og agenter ikke har noget ansvar og holdes skadesløse af fordringshaveren for enhver skade, tab eller omkostning eller erstatningsansvar som helt eller delvis, direkte eller indirekte, er en følge af denne kampagne.
 3. 6.3. Microsoft har ikke ansvar over for fordringshavere, der bryder disse betingelser, som skyldes en hvilken som helst hændelse eller omstændighed uden for vores rimelige kontrol, herunder begrænsning, strejker, lockout eller andre arbejdskonflikter; nedbrud af systemer eller netværksadgang; oversvømmelse, brand, eksplosion eller ulykke. Microsoft er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for eventuelle tekniske, hardware-, software-, server-, website- eller andre nedbrud eller skader i det omfang, dette forhindrer deltageren i eller på anden måde hæmmer ham/hende i at deltage i kampagnen.
 4. 6.4. Denne kampagne og en hvilken som helst fordring, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne kampagne (herunder ikke-kontraktlige tvister og fordringer) er: (a) underlagt dansk lovgivning, men lovgivningen i fordringshaverens bopælsland er gældende, hvor det er obligatorisk; og (b) underlagt den ikke-eksklusive jurisdiktion ved domstolene i Danmark.
 5. 6.5. Kampagnen er ugyldig, hvor den er forbudt eller begrænset ifølge loven. Microsoft forbeholder sig ret til enhver tid, at ændre eller afbryde kampagnen.
 6. 6.6. Virksomheden, som stiller denne kampagne til rådighed, er Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland. Undgå venligst at sende fordringer om belønning til denne adresse, da disse ikke bliver besvaret. Med forbehold for alle rettigheder. Alle varemærker (registrerede eller andet) tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Navne og logoer tilhørende faktiske virksomheder og produkter nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.
 7. 6.7. Personlige oplysninger fra alle fordringshavere bliver udelukkende indsamlet og anvendt med henblik på, at afholde denne kampagne. Dette inkluderer videregivelse til tredjepart udelukkende med henblik på at behandle og gennemføre kampagnen. Eventuelle persondata, som fordringshaveren stiller til rådighed for Microsoft bliver behandlet i overensstemmelse med Microsofts politik om personlige oplysninger, som kan findes på [https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839].