1. Kvalificering og deltagelse

 1. 1.1. Denne kampagne er åben for fordringshavere, som køber et nyt, kvalificerende produkt fra deltagende detailhandlere. Køb af brugte eller istandsatte enheder er specifikt undtaget fra denne kampagne.
 2. 1.2. Fordringshavere kan maksimalt fremsætte fem (5) fordringer. Disse fordringer kan være en blanding af kvalificerende produkter med eller uden touchscreen. Efterfølgende fordringer fra den samme fordringshaver eller til betaling til en bankkonto tilhørende en fordringshaver, som allerede har fremsat sin fordring, vil blive afvist.
 3. 1.3. Såfremt fordringen er fremsat af en virksomhed, vil belønningen kun blive udbetalt til virksomhedens bankkonto. Den bliver ikke betalt til en medarbejders bankkonto.
 4. 1.4. Fordringer baseret på annullerede køb eller returnerede varer accepteres ikke. Microsoft forbeholder sig ret til at anmode om det originale købsbevis, før en fordring behandles.
 5. 1.5. Kampagnen gælder for deltagere, der er fyldt 18 år, som er i besiddelse af et gyldigt købsbevis som beskrevet i afsnit 4.
 6. 1.6. Microsofts medarbejdere (og deres nærmeste familie) eller deltagende detailhandlere tilknyttet denne kampagne kan ikke deltage i kampagnen.
 7. 1.7. Detailhandlere må ikke deltage på vegne af deres kunder. Fordringer indsendt fra en kvalificerende forhandlers addresse vil blive afvist.
 8. 1.8. Denne kampagne er åben for anmeldere, der har købt et omfattet produkt fra en deltagende forhandler, der sælger direkte til offentligheden. Hvis købet er fra en grossistleverandør eller en anden leverandør, der normalt ikke sælger direkte til offentligheden, vil krav under denne kampagne ikke blive refunderet.
 9. 1.9. Denne kampagne er åben for enkeltpersoner og virksomheder.

2. Deltagende detailhandlere

 1. 2.1. Deltagende detailhandlere er fysiske butikker eller online-detailhandlere, som reklamerer for kampagnen i butikken eller online. De skal være baseret i og have et gyldigt CVR-nummer i Danmark, Norge, Sverige eller Finland.
 2. 2.2. Kun detailhandlere må sælge det kvalificerende produkt direkte til fordringshaveren. Salg, der ikke gennemføres direkte af online deltagende detailhandlere, men gennemføres af tredjepart, er ikke kvalificerende for en fordring. Kvitteringen skal tydeligt angive, at enheden er solgt og salget gennemført af en deltagende detailhandler.
 3. 2.3. Private salg via onlineauktioner og salg af brugte kvalificerende produkter er udelukket fra at deltage i denne kampagne.
 4. 2.4. Køb fra Amazon og eBay er ikke kvalificerende til denne kampagne.

3. Hvornår og hvordan kan belønningen indløses?

 1. 3.1. Kvalificerede fordringshavere skal indløse deres belønning online via fordringsformularen på kampagnens websted på moneyback.microsoft.dk

  Fordringer skal fremsættes imellem 15 (femten) og 45 (femogfyrre) kalenderdage efter datoen for købet af det kvalificerende produkt. Datoen for købet regnes som dag 1. Fordringer, der indsendes før 15 (femten) dage eller senere end 45 (femogfyrre) dage efter købet, bliver afvist.

 2. 3.2. Følgende oplysninger skal angives på fordringsformularen for at fordringen kan behandles:

  • Fordringshaverens fulde navn eller Fulde virksomhedsnavn
  • E-mailadresse
  • Privatadresse eller virksomhedens adresse
  • Navn på deltagende detailhandler
  • Datoen for købet
  • Kvalificerende produktnavn
  • Uploadet købsbevis (se detaljer i afsnit 4.)
  • Bankoplysninger
 3. 3.3. Når fordringen er modtaget af Microsoft, modtager fordringshaveren en bekræftelse på modtagelsen via e-mail og sms (hvis mobiltelefonnummer er angivet).
 4. 3.4. Fordringernes gyldighed bliver kontrolleret for at sikre, at handlen var et ægte køb af kvalificerende produkt og i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Fordringshaveren modtager resultatet af fordringens behandling via e-mail inden for 5 (fem) arbejdsdage efter indsendelsen.
 5. 3.5. Såfremt en mangelfuld fordring eller et ugyldigt købsbevis modtages, sendes en meddelelse via e-mail til fordringshaveren for at meddele, at fordringen er mangelfuld og ikke kan behandles, før de nødvendige oplysninger foreligger. For at fremlægge de nødvendige oplysninger skal fordringshaveren opdatere fordringen med de korrekte og gyldige detaljer inden for 15 (femten) dage. I modsat fald bliver fordringen afvist. Datoen for e-mailmeddelelsen regnes som dag 1.  Microsoft forbeholder sig ret til at afvise mangelfulde, ændrede, ulæselige eller falske fordringer.
 6. 3.6. Hvis Microsoft anser fordringen for ikke kvalificerende, bliver årsagerne til afvisningen angivet i e-mailen. Af og til bliver sådanne e-mails rapporteret som spam af nogle e-mailudbydere. Det er fordringshaverens ansvar jævnligt at kontrollere, om meddelelsen er modtaget, ved at kontrollere spammappen.
 7. 3.7. Kontakt info@windowscashback.com ved eventuelle spørgsmål eller problemer med fordringsformularen.

4. Hvilket købsbevis er nødvendigt for, at Microsoft kan udbetale belønningen?

 1. 4.1. Et foto af en læselig, systemgenereret kvittering, i printet eller e-mailformat, skal uploades som købsbevis. Kvitteringen skal tydeligt vise:

  • den deltagende detailhandlers navn, CVR-nummer og kontaktoplysninger
  • det kvalificerende produkts navn og specifikationer. (Det skal inkludere en reference til et kvalificerende produkt leveret af den deltagende detailhandler, som kan godkendes som et kvalificerende produkt)
  • købsdatoen og
  • den endelige købspris (inkl. moms)
 2. 4.2. Et foto af hele mærkaten på æsken til det kvalificerende produkt skal uploades som købsbevis.

  • Fotografiet af hele æskens mærkat skal tydeligt vise det kvalificerende produktnavnet og alle stregkoder, som skal inkludere EAN-nummeret og/eller UPC hvor muligt.
 3. 4.3. Uploadede fotos, som ikke tydeligt viser ovenstående, eller som er ulæselige, bliver afvist.
 4. 4.4. Detailhandlere må ikke indsende fordringer på vegne af deres kunder.
 5. 4.5. I tilfælde af at et køb af et kvalificerende produkt foretages inden for kampagneperioden, men det kvalificerende produkt leveres til fordringshaver uden for kampagneperioden, skal et foto af ordrebekræftelsen og et foto af den endelige kvittering for det kvalificerende produkt uploades til fordringsformularen, når det kvalificerende produkt er leveret. Under alle omstændigheder indledes den 15-45 dage lange periode, inden for hvilken fordringen skal indsendes, fra datoen, hvor det kvalificerende produkt bestilles.

5. Hvornår og hvordan betaler Microsoft belønningen

 1. 5.1. Hvis fordringen godkendes, modtager fordringshaveren bekræftelse herpå via e-mail, og belønningen bliver udbetalt inden for 30 dage. Hvis betalingsoplysningerne fra fordringshaveren imidlertid er ugyldige eller mangelfulde, er Microsoft ikke forpligtet til at udbetale belønningen.
 2. 5.2. Belønningen betales via overførsel til det bankkontonummer, der er angivet på fordringsformularen. Der kan kun kræves fem fordringer pr. bankkonto.
 3. 5.3. (a) Microsoft betaler eventuelle skatter af belønningen; (b) Microsoft vil ikke betale bank overførselsgebyr, som kan blive fratrukket den belønningssum, du modtager; (c) Hvor denne belønningsbetaling udgør en skattepligtig fordel, har fordringshaveren alene ansvaret for eventuelle skatteforpligtelser og ansvar for at opgive disse til skattevæsenet.
 4. 5.4. Microsoft forbeholder sig ret til at ændre eller annullere betingelserne for denne kampagne omgående: (a) hvis omstændigheder uden for Microsofts rimelige kontrol, herunder tekniske problemer, forhindrer, at kampagnen afholdes som forventet, (b) i tilfælde af at fordringshaveren afgiver fejlagtige oplysninger, (c) hvis en lovændring forhindrer, at kampagnen afholdes som forventet; eller (d) af en hvilken som helst årsag til enhver tid. Microsoft vil vise en meddelelse om de opdaterede vilkår og betingelser for kampagnen på moneyback.microsoft.dk.

6. Andre betingelser

 1. 6.1. Microsoft har ret til, om nødvendigt, at træffe rimelige forholdsregler for at beskytte sig mod bedrageriske eller ugyldige fordringer, herunder uden begrænsninger at generere og/eller kræve yderligere kontrol af købsbevis samt identitet og andre relevante oplysninger om fordringshaveren. Microsofts beslutninger, hvad angår alle aspekter af kampagnen, er endelige og bindende.
 2. 6.2. Fordringshaveren accepterer, at Microsoft og alle dennes funktionærer, direktører, medarbejdere, repræsentanter og agenter ikke har noget som helst ansvar og holdes skadesløse af fordringshaveren for enhver skade, tab eller omkostning eller erstatningsansvar som helt eller delvis, direkte eller indirekte er en følge af denne kampagne.
 3. 6.3. Microsoft har intet ansvar over for fordringshaveren for noget brud på disse betingelser, som skyldes en hvilken som helst hændelse eller omstændighed uden for vores rimelige kontrol, herunder og uden begrænsning strejker, lockout eller andre arbejdskonflikter; nedbrud af systemer eller netværksadgang; oversvømmelse, brand, eksplosion eller ulykke. Microsoft er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for eventuelle tekniske, hardware-, software-, server-, website- eller andre nedbrud eller skader i det omfang, dette forhindrer deltageren i eller på anden måde hæmmer ham/hende i at deltage i kampagnen.
 4. 6.4. Denne kampagne og en hvilken som helst fordring, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne kampagne (herunder ikke-kontraktlige tvister og fordringer) er: (a) underlagt dansk lovgivning, men lovgivningen i fordringshaverens bopælsland er gældende, hvor det er obligatorisk; og (b) underlagt den ikke-eksklusive jurisdiktion ved domstolene i Danmark.
 5. 6.5. Kampagnen er ugyldig, hvor den er forbudt eller begrænset ifølge loven. Microsoft forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre eller afbryde kampagnen.
 6. 6.6. Virksomheden, som stiller denne kampagne til rådighed, er Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland. Undgå venligst at sende fordringer om belønning til denne adresse, da disse ikke bliver besvaret. Med forbehold for alle rettigheder. Alle varemærker (registrerede eller andet) tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Navne og logoer tilhørende faktiske virksomheder og produkter nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.
 7. 6.7. Personlige oplysninger fra alle fordringshavere bliver udelukkende indsamlet og anvendt med henblik på at afholde denne kampagne. Dette inkluderer videregivelse til tredjepart udelukkende med henblik på at behandle og gennemføre kampagnen. Eventuelle persondata, som fordringshaveren stiller til rådighed for Microsoft, bliver behandlet i overensstemmelse med Microsofts politik om personlige oplysninger, som kan findes på [http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839].