1. Kvalifisering og deltakelse

 1. 1.1. Denne kampanjen er åpen for alle som kjøper et nytt kvalifiserende produkt hos en deltakende forhandler. Kjøp av brukte eller justerte enheter er spesifikt unntatt fra denne kampanjen.
 2. 1.2. Maksimum tre (3) krav per fordringshaver er tillatt. Påfølgende krav fra samme fordringshavere eller krav om innbetaling til en bankkonto tilhørende en fordringshaver som allerede har fremmet et krav, vil bli avvist.
 3. 1.3. Ved krav fra bedrifter kan beløpet bare innbetales til virksomhetens bankkonto. Beløpet vil ikke kunne innbetales til bankkontoen til en ansatt.
 4. 1.4. Krav vedrørende avbrutte kjøp og returnerte varer er ikke tillatt. Microsoft forbeholder seg retten til å be om originalt kjøpsbevis før et krav behandles.
 5. 1.5. Deltakelse i denne kampanjen er bare åpen for fordringshavere som er 18 år eller eldre, og som innehar et gyldig kjøpsbevis som beskrevet i punkt 4.
 6. 1.6. Ansatte i Microsoft og hos deltakende forhandlere knyttet til denne kampanjen (og medlemmer av deres nære familie) er ikke kvalifisert til å delta.
 7. 1.7. Forhandlere kan ikke fullføre et krav på vegne av sine kunder. Alle krav fra en deltakende forhandleres adresse vil bli avvist.
 8. 1.8. Denne kampanjen er åpen for fordringshavere som har kjøpt en kvalifiserende produkt fra en deltakende forhandler som selger direkte til publikum. Hvis kjøpet er fra en grossistleverandør eller andre leverandører som ikke bedriver generelt salg direkte til allmennheten, vil krav i denne kampanjen ikke bli refundert.
 9. 1.9. Denne kampanjen er åpen for Privatpersoner og bedrifter.

2. Deltakende forhandlere

 1. 2.1. Deltakende leverandører er fysiske og nettbaserte forhandlere som reklamerer for kampanjen i butikk eller på nett. De må være basert i og ha et gyldig organisasjonsnummer i ett av følgende land: Norge, Danmark, Sverige eller Finland.
 2. 2.2. Nettbaserte forhandlere skal selge det kvalifiserende produktet direkte til fordringshaveren. Når salget ikke gjennomføres direkte av en nettbasert deltakende forhandler, men av en tredjepart, er det ikke kvalifiserende. Det må fremgå klart av kvitteringen at enheten er solgt av og salget er gjennomført av en deltakende forhandler.
 3. 2.3. Privat salg via nettauksjon og salg av brukte kvalifiserende produkter er ekskludert fra deltakelse i denne kampanjen.
 4. 2.4. Kjøp fra Amazon og eBay er ikke kvalifiserende for denne kampanjen.

3. Når og hvordan skal beløpet kreves?

 1. 3.1. Kvalifiserte fordringshavere skal registrere kravet online via skjemaet som er tilgjengelig på nettstedet for kampanjen, på moneyback.microsoft.no.

  Krav må fremmes i tidsrommet mellom femten (15) og førtifem (45) kalenderdager etter kjøpsdato for det kvalifiserende produktet. Kjøpsdatoen teller som dag 1. Krav som sendes inn tidligere enn femten (15) dager eller senere enn førtifem (45) dager etter kjøpet, vil bli avvist.

 2. 3.2. Kravskjemaet må inneholde følgende opplysninger for at kravet skal bli behandlet:

  • Fordringshaverens fulle navn eller bedriftens fulle navn
  • E-postadresse
  • Bostedsadresse eller forretningsadresse
  • Den deltakende forhandlerens navn
  • Kjøpsdato
  • Navn på kvalifiserende produkt
  • Opplastet kjøpsbevis (se informasjon i avsnitt 4).
  • Bankopplysninger
 3. 3.3. Når kravet er mottatt av Microsoft, vil fordringshaveren få en mottaksbekreftelse via e-post og tekstmelding (dersom mobiltelefonnummer er oppgitt).
 4. 3.4. Kravets gyldighet vil bli kontrollert for å sørge for at transaksjonen som er gjennomført, er et genuint kjøp av et kvalifiserende produkt i samsvar med disse betingelsene og vilkårene. Utfallet av et krav vil bli kommunisert til fordringshaveren via e-post innen fem (5) virkedager etter innsendelse.
 5. 3.5. Dersom et ufullstendig krav eller et ugyldig kjøpsbevis er mottatt, vil meddelelse via e-post bli sendt til fordringshaveren for å informere om at kravet ikke er fullstendig og ikke kan behandles før de nødvendige opplysningene er gitt. Fordringshaveren må da oppdatere kravet med de korrekte og gyldige opplysningene innen femten (15) dager. Hvis så ikke skjer, vil kravet bli avvist. Meddelelsesdatoen skal regnes som dag 1. Microsoft forbeholder seg retten til å avvise ufullstendige, endrede, uleselige eller urettmessige krav.
 6. 3.6. Hvis kravet blir vurdert som ikke kvalifisert av Microsoft, skal begrunnelsen for dette angis i e-postmeldingen. Slik e-post kan av og til bli silt ut som spam av enkelte e-postleverandører. Det er fordringshaverens ansvar å kontrollere om meddelelse er mottatt ved å kontrollere mappen for søppel-e-post jevnlig.
 7. 3.7. Ved eventuelle spørsmål eller problemer med kravskjemaet kontaktes info@windowscashback.com

4. Hvilket kjøpsbevis kreves for at Microsoft skal utbetale beløpet?

 1. 4.1. Et fotografi av en gyldig systemgenerert kvittering i utskrifts- eller e-postformat skal lastes opp til kravet som kjøpsbevis. Av kvitteringen må følgende fremgå klart:

  • den deltakende forhandlerens navn, organisasjonsnummer og kontaktinformasjon,
  • det kvalifiserende produktets navn og spesifikasjoner (som må inkludere en referanse til et kvalifiserende produkt som er levert av den deltakende forhandleren, og som kan valideres et som kvalifiserende produkt),
  • kjøpsdato, og
  • endelig salgspris (inklusive mva.).
 2. 4.2. Et fotografi av hele etiketten på esken det kvalifiserende produktet er pakket i, må lastes opp til kravet som kjøpsbevis.

  • På fotografiet av hele eskens etikett skal kvalifiserende produktmodellen og strekkoden for det kvalifiserende produktet være klart synlig.
 3. 4.3. Opplastede fotografier som ikke tydelig viser det ovenstående, eller som er uleselige, vil bli avvist.
 4. 4.4. Forhandlere kan ikke sende inn krav på vegne av sine kunder.
 5. 4.5. I tilfeller der et kjøp av et kvalifiserende produkt er gjennomført i kampanjeperioden, men det kvalifiserende produktet er levert til fordringshaveren utenfor kampanjeperioden, skal et fotografi av ordrebekreftelsen og et fotografi av den endelige kvitteringen for det kvalifiserende produktet lastes opp med kravskjemaet når det kvalifiserende produktet er levert. I alle tilfeller regnes tidsrommet på 15 til 45 dager da kravet må sendes inn, fra og med den datoen da det kvalifiserende produktet blir bestilt.

5. Når og hvordan utbetaler Microsoft beløpet?

 1. 5.1. Dersom kravet er gyldig, mottar fordringshaveren en bekreftelse via e-post på at kravet er godkjent, og at utbetaling vil skje innen 30 dager. Hvis betalingsinformasjonen som er gitt av fordringshaveren, er ugyldig eller feil, har ikke Microsoft noen plikt til å gjennomføre utbetaling av beløpet.
 2. 5.2. Beløpet skal betales ved overføring til det bankkontonummeret som er angitt i kravskjemaet. Det kan bare fremsettes tre (3) krav per bankkonto.
 3. 5.3. (a) Microsoft betaler eventuelle avgifter som tilkommer på beløpet; (b) Microsoft betaler ikke bankgebyrer som følge av beløpet du mottar; (c) Det er fordringshaveres ansvar å erklære og betale alle (eventuelt) andre skatter og avgifter knyttet til beløpet.
 4. 5.4. Microsoft forbeholder seg retten til å gjøre endringer i eller oppheve vilkårene for denne kampanjen umiddelbart etter varsel: (a) dersom omstendigheter utenfor Microsofts kontroll, herunder tekniske problemer, hindrer at kampanjen kan gjennomføres som forventet, (b) dersom falske opplysninger er gitt av fordringshavere, (c) dersom en lovendring hindrer at kampanjen kan gjennomføres som forventet, eller (d) av en annen årsak, til enhver tid. Meddelelse vil bli gitt av Microsoft om oppdaterte betingelser og vilkår om kampanjen på moneyback.microsoft.no.

6. Andre vilkår

 1. 6.1. Microsoft skal når det er nødvendig, ha rett til å gjennomføre ethvert tiltak som er rimelig for å beskytte selskapet mot falske og ugyldige krav, herunder, men ikke avgrenset til, å opprette og/eller kreve ytterligere verifisering av kjøpsbevis og av identitet og andre relevante opplysninger om en fordringshaver. Microsofts beslutninger vedrørende alle aspekter ved kampanjen er endelige og bindende.
 2. 6.2. Fordringshaveren godtar at Microsoft og alle dets tjenestemenn, direktører, medarbeidere, representanter og agenter er uten noe som helst erstatningsansvar og skal holdes skadesløse av fordringshaveren med hensyn til eventuelle skader, tap, kostnader og erstatningskrav som helt eller delvis skyldes deltakelse i denne kampanjen.
 3. 6.3. Microsoft har ikke erstatningsansvar overfor fordringshaveren for eventuelle brudd på disse betingelsene som følge av en hendelse eller omstendighet som med rimelighet er utenfor selskapets kontroll, herunder, men ikke avgrenset til, streik, lockout eller andre arbeidskonflikter, sammenbrudd i systemer eller nettverkstilgang, oversvømmelse, brann, eksplosjon eller ulykke. Microsoft er ikke ansvarlig for og har ikke erstatningsansvar for svikt eller skade i tekniske systemer, maskinvare, programvare, servere, nettsteder eller lignende av noe slag, i den grad dette utelukker eller på annen måte hindrer at en person kan delta i kampanjen.
 4. 6.4. Denne kampanjen og ethvert krav som følge av eller i forbindelse med den (herunder ikke-kontraktsmessige disputter og krav) skal: (a) reguleres av norsk lov, mens loven i det landet der fordringshaveren er bosatt, skal gjelde der det er påkrevd, og (b) være gjenstand for den ikke-eksklusive jurisdiksjonen for domstolene i Norge.
 5. 6.5. Kampanjen gjelder ikke der den er forbudt eller begrenset ved lov. Microsoft forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avslutte kampanjen.
 6. 6.6. Selskapet som står for denne kampanjen, er Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland. Krav må ikke sendes til denne adressen, da de ikke vil bli behandlet. Med enerett. Alle varemerker (registrert eller uregistrert) tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land. Navnene og logoene til faktiske bedrifter og produkter som nevnes her, kan være varemerker for sine respektive eiere.
 7. 6.7. Personopplysningene fra alle krav skal bare innhentes og brukes til gjennomføring av denne kampanjen (som omfatter formidling til tredjeparter bare for å kunne behandle og gjennomføre kampanjen). Alle personopplysninger som fordringshaveren gir til Microsoft, behandles i samsvar med Microsofts personvernpolicy, som er å finne på [https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839].