1. Deltagande och rätten att delta

 1. 1.1. Denna kampanj är öppen för enskilda personer, som kan göra anspråk på ersättning, efter att ha köpt en ny (inte begagnad eller rekonditionerad) och äkta kvalificerande produkt från en handlare eller återförsäljare i Sverige. Inköp av begagnade eller rekonditionerade enheter omfattas inte av denna kampanj.
 2. 1.2. Endast ett anspråk får göras per person. Påföljande anspråk som kommer från samma person, eller avser ersättning till bankkonto som tillhör någon som redan gjort ett anspråk, kommer att avvisas. Anspråk som avser hävda köp eller återlämnade artiklar är inte tillåtna. Microsoft förbehåller sig rätten att efterfråga inköpsbeviset i original innan anspråket handläggs.
 3. 1.3. Denna kampanj är öppen för anspråk från deltagare som är över 18 år och som innehar ett giltigt inköpsbevis enligt beskrivningen i avsnitt 4.
 4. 1.4. Anställda (och deras familjer) hos Microsoft eller hos medverkande återförsäljare i samband med denna kampanj får inte göra anspråk på ersättning. Återförsäljare får inte delta i kampanjen för sina kunders räkning. Kampanjen är inte öppen för underleverantörer till handeln, för grossister eller för någon som köpt sin kvalificerade produkt av sådana leverantörer eller av annan leverantör som i regel inte säljer till allmänheten.

2. När och var gäller kampanjen?

 1. 2.1. Denna kampanj omfattar kvalificerade produkter som köpts i Sverige från kl. 00:00 CET den [4 september 2017] till och med kl. 23:59 CET den [24 september 2017] (kampanjperioden).

3. När och hur kan man göra anspråk på rabatten?

 1. 3.1. Den som är berättigad till ersättning måste själv göra ett anspråk på nätet genom att använda anspråksformuläret på kampanjwebbplatsen på http://moneyback.microsoft.se.
 2. 3.2. Anspråken måste göras mellan femton (15) och fyrtiofem (45) dagar efter den kvalificerade produktens inköpsdatum. Inköpsdagen räknas som dag 1. Anspråk som skickats in tidigare än 15 dagar och senare än 45 dagar efter köpet kommer att avvisas.
 3. 3.3. Anspråksformuläret kräver att följande uppgifter lämnas in, så att anspråket kan handläggas:

  • Fullständigt namn
  • E-postadress
  • Inköpsdatum
  • Produktnamn
  • Maskinvaruenhetens serienummer
  • Återförsäljarens namn
  • Uppladdat inköpsbevis (se avsnitt 4. för mer information)
  • Bankinformation
 4. 3.4. Så snart vi har granskat anspråket kommer avsändaren att få en mottagningsbekräftelse via e-post. Anspråken kommer att granskas med avseende på giltighet, för att säkerställa att den utförda transaktionen utgjort ett giltigt köp av en kvalificerande produkt och att den skett i enlighet med dessa kampanjvillkor. Anspråkets utfall kommer meddelas den som gjort anspråket inom tre (3) arbetsdagar efter insändningen via e-post.
 5. 3.5. Om ett ofullständigt anspråk eller ett ogiltigt inköpsbevis tagits emot, skickas ett e-postmeddelande till den som skickat in anspråket, med information om att anspråket har avvisats. Den som gjort anspråket kan skicka in det på nytt med riktiga och giltiga uppgifter före utgångsdatumet, som är fyrtiofem (45) dagar efter den kvalificerande produktens inköpsdatum. Microsoft förbehåller sig rätten att avvisa ofullständiga, ändrade, oläsliga eller felaktiga anspråk.
 6. 3.6. Vid frågor eller problem med anspråksformuläret, kontakta info@windowscashback.com.

4. Vilket inköpsbevis behövs för att Microsoft ska kunna betala ut ersättningen?

 1. 4.1. Ett läsligt och helst systemgenererat kvitto måste lämnas in som inköpsbevis. Om kvittot är handskrivet måste det ha ett riktigt brevhuvud och vara stämplat. Kvittot måste tydligt utvisa:

  • att produkten utgör en kvalificerande produkt, antingen genom att innehålla en produktreferens som av återförsäljaren kan valideras som kvalificerande produkt eller genom att ange de kvalificerade egenskaperna [”Windows Home eller Pro”], [”isärtagbar eller konverterbar”] och [”Intel-processor”].
  • inköpsdatumet;
  • det slutgiltiga inköpspriset (inklusive moms); samt
  • handlarens eller återförsäljarens namn, eller brevhuvud med namn och kontaktuppgifter
 2. 4.2. Kvitton som inte tydligt utvisar ovanstående, eller som är oläsliga, kommer att avvisas.
 3. 4.3. Handlare eller återförsäljare får inte lämna in anspråk för sina kunders räkning.
 4. 4.4. Dessutom krävs ett foto av etiketten på den kvalificerade produktens originalkartong. Fotot av kartongen måste tydligt utvisa följande uppgifter om den kvalificerade produkten:

  • Operativsystemet Windows Home eller Pro är installerat
  • en Intel-processor är installerad
  • Fabrikat och modell
 5. 4.5. Om en beställning görs inom kampanjperioden, men den kvalificerade produkten levereras först efter kampanjperiodens slut, måste orderbekräftelsen laddas upp till anspråksformuläret, tillsammans med den kvalificerade produktens slutgiltiga inköpskvitto, så snart den kvalificerade produkten levererats. I vilket fall som helst räknas 45-dagarsperioden, inom vilken anspråket måste göras, från den kvalificerade produktens beställningsdatum.

5. När och hur ersättningen betalas ut av Microsoft

 1. 5.1. Den som gör anspråk på ersättning, och är berättigad till det, kommer via e-post att få bekräftelse att deras anspråk har validerats och att ersättningen betalas ut inom 8 veckor. Om betalningsuppgifterna, som lämnats av den som gjort anspråket, är ogiltiga eller felaktiga har Microsoft ingen skyldighet att betala ut ersättningen.
 2. 5.2. Ersättningen betalas ut med banköverföring till det kontonummer som angetts i anspråksformuläret. Endast ett anspråk per bankkonto är möjligt.
 3. 5.3. Ersättningen är inklusive skatter och banköverföringsavgifter. Om den utbetalade ersättningen utgör en skattepliktig förmån, bär mottagaren hela ansvaret för att deklarera och betala skatten.
 4. 5.4. Microsoft förbehåller sig rätten att ändra eller upphäva kampanjvillkoren omedelbart efter kungörelse: (a) ifall omständigheter utan för Microsofts rimliga kontroll, däribland tekniska problem, hindrar kampanjen från att genomföras som förväntat; (b) ifall deltagare lämnar in felaktiga uppgifter; (c) ifall en lagändring förhindrar kampanjen från att genomföras som förväntat; eller (d) när som helst och av vilket skäl som helst. Kungörelsen sker genom att Microsoft publicerar de uppdaterade kampanjvillkoren på http://moneyback.microsoft.se.

6. Övriga villkor

 1. 6.1. Microsoft har rätt att vid behov vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga anspråk, bland annat, att generera och/eller kräva ytterligare bekräftelse av inköpsbevis, liksom av identitet och andra relevanta uppgifter om den som skickat in anspråket. Microsofts avgörande, vad gäller kampanjens alla aspekter, är slutgiltiga och bindande.
 2. 6.2. Den som gör anspråket samtycker till att Microsoft och alla dess respektive styrelseledamöter, chefer, anställda, representanter och ombud inte kommer att ha någon som helst ansvarsskyldighet och ska hållas skadeslösa av den som gör anspråket, för varje men, förlust, kostnad eller skada av något slag, helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av deltagandet i kampanjen.
 3. 6.3. Vi kommer inte att ha någon ansvarsskyldighet gentemot den som gör anspråk för avsteg från dessa villkor till följd av händelser eller förhållanden bortom rimlig kontroll, däribland, utan begränsning, strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt; haveri i system eller nätverksåtkomst; översvämning, brand, explosion eller olycka. Microsoft saknar ansvar eller skadeståndsskyldighet för fel som rör teknik, hårdvara, mjukvara, server, webbplats eller övriga fel eller skada av något slag, i den utsträckning som detta förhindrar en deltagare att delta eller på annat sätt hindrar hans/hennes medverkan i kampanjen.
 4. 6.4. Kampanjen och alla anspråk som uppstår ur eller i samband med kampanjen (inklusive tvister och anspråk som inte rör avtalet) ska: (a) regleras enligt irländsk lag, även om lagarna i bosättningslandet för den som gör anspråket gäller där så krävs, och (b) faller under de irländska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.
 5. 6.5. Kampanjen kan inte kombineras med andra erbjudanden. Kampanjen gäller inte där den är förbjuden eller begränsad enligt lag. Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller avsluta erbjudandet.
 6. 6.6. Det företag som tillhandahåller denna kampanj är [Microsoft Ireland Operations Ltd, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland]. Skicka inga anspråk på rabatt till denna adress. De kommer inte att besvaras. Med ensamrätt. Samtliga varumärken (vare sig de är registrerade eller ej) tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Namn och logotyper för de företag och produkter som omnämns häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.
 7. 6.7. Personuppgifter kommer att samlas in från samtliga anspråk och användas i syfte att genomföra kampanjen. (Detta innefattar yppande för tredje part i syfte att handlägga och genomföra kampanjen.) Alla personuppgifter som lämnas till Microsoft i samband med anspråket kommer att behandlas i enlighet med Microsofts integritetspolicy som finns tillgänglig på https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Anspråksspårare

Skriv in ditt anspråks-id för att se var i systemet anspråket befinner sig