1. Deltagande och rätten att delta

 1. 1.1. Denna kampanj är öppen för kunder som köper en ny kvalificerad produkt från medverkande återförsäljare. Inköp av begagnade eller rekonditionerade enheter är specifikt undantagna från denna kampanj.
 2. 1.2. Högst tre (3) anspråk får göras per kund. Påföljande anspråk av samma kund eller om betalning till ett bankkonto som tillhör en kund som redan har gjort anspråk kommer att avvisas.
 3. 1.3. För ett anspråk av ett företag betalas ersättningen endast ut till företagets bankkonto. Den betalas inte ut till en anställds bankkonto.
 4. 1.4. Anspråk som avser hävda köp eller återlämnade artiklar är inte tillåtna. Microsoft förbehåller sig rätten att efterfråga inköpsbeviset i original innan anspråket handläggs.
 5. 1.5. Denna kampanj är endast öppen för kunder som är över 18 år och som innehar ett giltigt inköpsbevis enligt beskrivningen i avsnitt 4.
 6. 1.6. Anställda (och deras familjer) hos Microsoft eller hos medverkande återförsäljare i samband med denna kampanj får inte delta.
 7. 1.7. Återförsäljare får inte slutföra ett anspråk för sina kunders räkning. Anspråk som slutförs från en medverkande återförsäljares adress kommer att avvisas.
 8. 1.8. Denna kampanj är öppen för kunder som har köpt den kvalificerade produkten från en medverkande återförsäljare som säljer direkt till allmänheten. Om inköpet är från en sådan grossistleverantör eller av annan leverantör som i regel inte säljer direkt till allmänheten, kommer anspråk för denna kampanj inte att ersättas.
 9. 1.9. Denna kampanj är öppen för enskilda kunder och företag.

2. Medverkande återförsäljare

 1. 2.1. Medverkande återförsäljare är fysiska återförsäljare eller onlineåterförsäljare som annonserar om kampanjen i butik eller online. De måste ha sin bas och ett giltigt momsregistreringsnummer i något av följande länder: Sverige, Danmark, Norge eller Finland.
 2. 2.2. Onlineåterförsäljare måste sälja den kvalificerade produkten direkt till kunden. Produkter som inte säljs direkt av medverkande onlineåterförsäljare, utan säljs av tredje part, är inte kvalificerade. Kvittot måste tydligt utvisa att enheten har sålts av en medverkande återförsäljare.
 3. 2.3. Privat försäljning via onlineauktioner och försäljning av begagnade kvalificerade produkter är undantagna från att delta i denna kampanj.
 4. 2.4. Inköp från Amazon och eBay är inte kvalificerade för denna kampanj.

3. När och hur kan jag göra anspråk på ersättningen?

 1. 3.1. Kvalificerade kunder måste göra anspråk på sin ersättning online med hjälp av anspråksformuläret på kampanjwebbplatsen på moneyback.microsoft.se.

  Anspråken måste göras mellan femton (15) och fyrtiofem (45) kalenderdagar efter den kvalificerade produktens inköpsdatum. Inköpsdagen räknas som dag 1. Anspråk som skickats in tidigare än femton (15) dagar och senare än fyrtiofem (45) dagar efter köpet kommer att avvisas.

 2. 3.2. Anspråksformuläret kräver att följande uppgifter lämnas in, så att anspråket kan handläggas:

  • Kundens fullständiga namn eller företagets fullständiga namn
  • E-postadress
  • Bostadsadress eller företagsadress
  • Namn på medverkande återförsäljare
  • Inköpsdatum
  • Namn på kvalificerad produkt
  • Uppladdat inköpsbevis (mer information finns i avsnitt 4)
  • Bankinformation
 3. 3.3. När anspråket har mottagits av Microsoft kommer den kunden att få en mottagningsbekräftelse via e-post och sms (om mobiltelefonnummer har angetts).
 4. 3.4. Anspråken kommer att granskas med avseende på giltighet, för att säkerställa att den utförda transaktionen utgjort ett giltigt köp av en kvalificerad produkt och att den skett i enlighet med dessa villkor. Anspråkets utfall kommer att meddelas till kunden via e-post inom fem (5) arbetsdagar efter insändningen.
 5. 3.5. Om ett ofullständigt anspråk eller ett ogiltigt inköpsbevis tagits emot, skickas ett e-postmeddelande till den kunden med information om att anspråket inte är fullständigt och inte kan handläggas förrän nödvändig information har lämnats. För att lämna nödvändig information måste den kunden uppdatera anspråket med korrekta och giltiga uppgifter inom femton (15) dagar. Annars avvisas anspråket. Datumet för e-postmeddelandet med information räknas som dag 1.  Microsoft förbehåller sig rätten att avvisa ofullständiga, ändrade, oläsliga eller felaktiga anspråk.
 6. 3.6. Om Microsoft anser att anspråket inte är giltigt beskrivs orsakerna till detta i e-postmeddelandet. Ibland rapporteras sådana e-postmeddelanden som skräppost av vissa e-postleverantörer. Det är kundens ansvar att med jämna mellanrum kontrollera att meddelanden kommer fram genom att titta i skräppostmappen.
 7. 3.7. Vid frågor eller problem med anspråksformuläret, kontakta info@windowscashback.com

4. Vilket inköpsbevis behövs för att Microsoft ska kunna betala ut ersättningen?

 1. 4.1. Ett foto av ett läsligt och systemgenererat kvitto, i tryckt format eller e-postformat, måste laddas upp till anspråket som inköpsbevis. Kvittot måste tydligt utvisa:

  • den medverkande återförsäljarens namn, momsregistreringsnummer och kontaktuppgifter;
  • den kvalificerade produktens namn och specifikationer. (Det måste innehålla en referens till en kvalificerad produkt som tillhandahålls av den medverkande återförsäljaren och som kan valideras som en kvalificerad produkt);
  • inköpsdatumet; samt
  • det slutgiltiga inköpspriset (inklusive moms)
 2. 4.2. Ett foto av hela förpackningens etikett på den kvalificerade produktens förpackning måste laddas upp till anspråket som inköpsbevis.

  • Fotot av hela förpackningens etikett måste tydligt utvisa den kvalificerande produktens namn och produktens streckkoder.
 3. 4.3. Uppladdade foton som inte tydligt utvisar ovanstående, eller som är oläsliga, kommer att avvisas.
 4. 4.4. Återförsäljare får inte lämna in anspråk för sina kunders räkning.
 5. 4.5. Om ett inköp av en kvalificerad produkt görs inom kampanjperioden, men den kvalificerade produkten levereras till kunden utanför kampanjperioden, måste ett foto av orderbekräftelsen samt ett foto av det slutgiltiga kvittot för den kvalificerade produkten laddas upp till anspråksformuläret så snart den kvalificerade produkten levererats. I vilket fall som helst börjar 15- till 45-dagars anspråksperioden då anspråket måste göras det datum då den kvalificerade produkten beställs.

5. När och hur Microsoft betalar ut ersättningen

 1. 5.1. Om de är berättigade kommer kunden via e-post att få bekräftelse av att anspråket har validerats och att ersättningen betalas ut inom 30 dagar. Om betalningsuppgifterna som lämnats av kunden är ogiltiga eller felaktiga har Microsoft ingen skyldighet att betala ut ersättningen.
 2. 5.2. Ersättningen betalas ut med banköverföring till det bankkontonummer som angetts i anspråksformuläret. Endast tre (3) anspråk per bankkonto är möjliga.
 3. 5.3. (a) Microsoft betalar eventuella skatter för ersättningen; (b) Microsoft betalar inte eventuella bankavgifter som resulteras av ersättningen du tar emot; (c) Det är kundens ansvar att deklarera och betala samtliga (om några) andra skatter och avgifter som relaterar till ersättningen.
 4. 5.4. Microsoft förbehåller sig rätten att ändra eller upphäva kampanjvillkoren omedelbart efter kungörelse: (a) ifall omständigheter utanför Microsofts rimliga kontroll, däribland tekniska problem, hindrar kampanjen från att genomföras som förväntat; (b) ifall kunder lämnar in felaktiga uppgifter; (c) ifall en lagändring hindrar kampanjen från att genomföras som förväntat; eller (d) när som helst och av vilket skäl som helst. Kungörelsen sker genom att Microsoft publicerar de uppdaterade kampanjvillkoren på moneyback.microsoft.se.

6. Övriga villkor

 1. 6.1. Microsoft har rätt att vid behov vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga anspråk, däribland, utan begränsning, att generera och/eller kräva ytterligare bekräftelse av inköpsbevis, liksom av identitet och andra relevanta uppgifter om kunden. Microsofts avgörande, vad gäller kampanjens alla aspekter, är slutgiltiga och bindande.
 2. 6.2. Kunden samtycker till att Microsoft och alla dess respektive styrelseledamöter, chefer, anställda, representanter och ombud inte kommer att ha någon som helst ansvarsskyldighet och ska hållas skadeslösa av kunden, för varje men, förlust, kostnad eller skada av något slag, helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av deltagandet i kampanjen.
 3. 6.3. Microsoft kommer inte att ha någon ansvarsskyldighet gentemot kunden för avsteg från dessa villkor till följd av händelser eller förhållanden bortom rimlig kontroll, däribland, utan begränsning, strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt; haveri i system eller nätverksåtkomst; översvämning, brand, explosion eller olycka. Microsoft saknar ansvar eller skadeståndsskyldighet för fel som rör teknik, maskinvara, programvara, server, webbplats eller övriga fel eller skada av något slag, i den utsträckning som detta förhindrar en deltagare att delta eller på annat sätt hindrar hans/hennes medverkan i kampanjen.
 4. 6.4. Kampanjen och alla anspråk som uppstår ur eller i samband med kampanjen (inklusive tvister och anspråk som inte rör avtalet) ska: (a) regleras enligt svensk lag, även om lagarna i bosättningslandet för den kunden gäller där så krävs, och (b) falla under de svenska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.
 5. 6.5. Kampanjen gäller inte där den är förbjuden eller begränsad enligt lag. Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller avsluta kampanjen.
 6. 6.6. Det företag som tillhandahåller denna kampanj är Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland. Skicka inga anspråk på ersättning till denna adress. De kommer inte att besvaras. Med ensamrätt. Samtliga varumärken (vare sig de är registrerade eller ej) tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Namn och logotyper för de företag och produkter som omnämns häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.
 7. 6.7. Personuppgifter från samtliga anspråk kommer endast att samlas in och användas i syfte att genomföra kampanjen. (Detta innefattar yppande för tredje part endast i syfte att handlägga och genomföra kampanjen). Alla personuppgifter som kunden lämnar till Microsoft kommer att behandlas i enlighet med Microsofts sekretesspolicy som finns tillgänglig på [https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839].